College Soest stelt uitgangspunten vast voor toekomstige woonwijk Soesterberg-Noord

15-12-2022 853 keer bekeken

De gemeente Soest wil Soesterberg-Noord transformeren van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk. Het college heeft daarom in een Nota van uitgangspunten vastgesteld wat belangrijk is voor de nieuwe woonwijk op basis van onder andere gesprekken met inwoners, eigenaren en ontwikkelaars.

Ook met de gemeenteraad is een bijeenkomst gehouden. De toekomstige wijk heeft een dorps karakter en de helft van de woningen wordt betaalbaar. Dat zijn sociale, goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. In de nieuwe wijk is ook de auto minder zichtbaar op straat en is er de wens afval collectief ondergronds in te zamelen. Deze en andere uitgangspunten worden meegenomen in de gebiedsvisie die in 2023 wordt opgesteld voor Soesterberg-Noord.

Om de transformatie van bedrijventerrein naar een nieuwe woonwijk richting te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie is de gezamenlijke stip op de horizon en biedt randvoorwaarden voor initiatieven van zowel derden als de gemeente zelf. Ook biedt de gebiedsvisie een afwegingskader waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Dat is belangrijk omdat er in Soesterberg-Noord veel initiatieven van grondeigenaren zijn.

Actuele uitgangspunten voor Soesterberg-Noord
Het opstellen van een gebiedsvisie kan niet zonder de inwoners van Soesterberg. In de zomer van 2022 organiseerde de gemeente Soest participatiebijeenkomsten voor omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Zij konden met de gemeente in gesprek over welke zaken zij graag terug willen zien in Soesterberg-Noord. Denk daarbij aan verschillende thema's zoals mobiliteit, wonen, openbare ruimte en voorzieningen. Daarnaast zijn al het relevante beleid en alle bestuurlijke afspraken met provincie Utrecht en het Rijk geïnventariseerd. Dit alles is vastgelegd in de Nota van uitgangspunten waarin de wensen staan die verder uitgewerkt worden bij het opstellen van de gebiedsvisie. Naar aanleiding van de participatie zijn specifiek voor Soesterberg Noord actuele uitgangspunten opgesteld:

  • De auto wordt niet geweerd uit de nieuwe woonwijk maar is wel te gast in de wijk.
  • Bij voldoende gestapelde woningen wordt de parkeeroplossing ondergronds of in ieder geval gedeeltelijk ondergronds opgelost.
  • De nabijheid van openbaar vervoer vanuit de woonlocatie is een voorwaarde.
  • In de gebiedsvisie wordt gekozen voor gedeeltelijk gestapelde bouw zonder tuin en gedeeltelijk grondgebonden bouw met een tuin.
  • Het opvangen en ophalen van al het huishoudelijk afval vindt plaats via collectieve ondergrondse containers voor alle type woningen in de nieuwe wijk, waarbij deze containers ruimtelijk worden ingepast met groen.
  • Het groen moet beleefbaar in de nabijheid van de woningen komen. Geclusterd groen geeft aanwijsbaar een hogere natuurwaarde dan meer versnipperd groen.
  • De hoogte van de gestapelde bouw in de nabijheid van grondgebonden woningen sluit aan bij de menselijke maat en zorgt zo voor behoud van het dorps karakter.
  • Voorstel is om in de gebiedsvisie (en daarmee in de grondexploitatie) uit te gaan van een percentage van 50% betaalbare woningen voor het hele gebied.

Binnenkort staat de hele Nota van uitgangspunten op www.denkmeeover.nl/soesterbergnoord.

Opstellen ontwerp gebiedsvisie
De gemeente Soest doet onderzoek naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van bovenstaande actuele uitgangspunten in de op te stellen ontwerp gebiedsvisie. Nu gaat de gemeente Soest dus aan de slag om de Nota van uitgangspunten uit te werken in een ontwerp gebiedsvisie. Dit ontwerp wordt eerst in maart 2023 voorgelegd aan de inwoners, grondeigenaren, ontwikkelaars en belanghebbenden.

Cookie-instellingen