Voortgang Oude Tempel

18-02-2022 1605 keer bekeken

Bericht Gemeente Soest - De uitspraak van de Raad van State over de ingediende bezwaren op het bestemmingsplan Oude Tempel is om diverse redenen meerdere malen uitgesteld.

Vorige week ontvingen wij van hen een bericht dat het nog langer gaat duren vanwege de pensionering van één van de raadsheren die betrokken was bij deze zaak. 

In afwachting van de uitkomst van de procedures heeft er langere tijd geen onderhoud aan het bos op het landgoed Oude Tempel plaatsgevonden. Nu deze zekerheid nog langer op zich laat wachten, voelen we ons genoodzaakt om op korte termijn na te gaan of er sprake is van eventuele onveilige situaties, en zo ja, de nodige maatregelen te treffen. 

Stap 1 – Inventarisatie en zo nodig maatregelen
Komende weken wordt door een extern specialistisch onderhoudsbedrijf een inventarisatie gedaan om te bepalen welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om eventuele onveilige situaties voor bezoekers van Oude Tempel (vallende takken, uitstekende boomstronken op paden etc.) te verhelpen. Hiervoor levert de gemeentelijk boswachter zijn inbreng en hoort de gemeente ook graag van bezoekers van Oude Tempel welke eventuele onveilige situaties zij zien. 

Op basis van deze inventarisatie schatten we in welke werkzaamheden of maatregelen nodig zijn. Omdat dit soort werkzaamheden veiligheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen, vragen we een gespecialiseerd bedrijf om deze uit te voeren. 

Tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden moeten we altijd rekening houden met de aanwezige dieren en het broedseizoen. We zijn daarom zeer alert op het niet onnodig verstoren ervan.

Stap 2 – Opstellen en uitvoeren beheerplan
Tijdens de eerste stap sorteren we wel alvast voor op het verdere onderhoud. De gemeentelijk boswachter stelt hiervoor, in samenspraak met omwonenden, een beheerplan op. Zowel bij het opstellen als bij de uitvoering van dit beheerplan kunnen inwoners een actieve rol spelen. Een aantal omwonenden heeft hier eerder ook om gevraagd.

Naar verwachting is in deze periode ook meer duidelijkheid over de toekomst van Oude Tempel naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. 

Samengevat: volgorde werkzaamheden

  • Inventarisatie eventuele onveilige situaties met inbreng van gemeentelijke boswachter en bezoekers Oude Tempel.
  • Uitvoering van werkzaamheden/maatregelen door gespecialiseerd bedrijf om eventuele onveilige situaties te verhelpen.
  • Opstellen beheerplan door gemeentelijk boswachter in samenspraak met omwonenden.
  • Uitvoeren van beheerplan samen met betrokken inwoners.

Cookie-instellingen