Drukbezochte webinar van woningbouwprojecten rond Vliegbasis Soesterberg

26-04-2021 1585 keer bekeken

Op 7 april 2021 volgden ruim 400 deelnemers een digitale informatieavond over de woningbouwprojecten rond Park Vliegbasis Soesterberg: Sortie 16, Woonwijk Vliegbasis Soesterberg en Elma. De belangstelling voor deze projecten was groot, bleek uit de vele vragen die de deelnemers stelden via de chat.

De projectleiders van het programma Hart van de Heuvelrug hebben de deelnemers aan de hand van een presentatie bijgepraat over de nieuwbouwplannen via de webinar. Die kon thuis via een live verbinding worden gevolgd.

De technisch moderator en enkele panelleden tijdens de webinar

Juridisch planologische stappen
Het webinar werd ook benut om vanuit de provincie Utrecht een toelichting te geven op de woningbouwontwikkelingen en de juridische stappen die genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat de woonwijken daadwerkelijk worden gebouwd. Verder informeerde Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) de deelnemers over het woningbouwplan op de voormalige bedrijfslocatie van Elma aan de Sterrenbergweg 52 en Batenburgweg 9 in Soest.

De eerste zogenoemde voorontwerp bestemmingsplannen en wijzigingsplannen van de drie woningbouwprojecten liggen naar verwachting eind april-begin mei 2021 ter inzage. Dat is het moment waarop belanghebbenden formeel kunnen reageren op deze plannen. Op deze pagina leest u ook of het plan in de gemeente Zeist of Soest ter inzage ligt.

Gestelde vragen en video terugkijken
De deelnemers stelden veel uiteenlopende vragen, zoals: ‘Worden er naast koopwoningen ook woningen gebouwd voor de sociale huur?’ en ‘wanneer wordt gestart met de bouw?’. Ook over de inpassing van de bouwprojecten in de natuur en de wijze waarop met beschermde flora en fauna wordt omgegaan zijn veel vragen gesteld. Verder waren deelnemers benieuwd naar de toegevoegde waarde van de nieuwbouwprojecten voor het dorp Soesterberg. En er werden vragen gesteld die raakten aan het Masterplan Soesterberg. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente Soest en de provincie Utrecht werken aan een vitaal en aantrekkelijk Soesterberg.

Alle vragen zijn inmiddels beantwoord in een overzicht op hartvandeheuvelrug.nl. Hier kunt u ook de video van de webinar terugkijken.

Programma Hart van de Heuvelrug
De woningbouwprojecten zijn onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Dit is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest. De partijen werken nauw samen met Het Utrechts Landschap, het Nationaal Militair Museum en het Rijk. Het programma is in 2004 gestart met als doel de versnippering van de natuur op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan. Naast het realiseren van nieuwe natuur zijn ook 5 ecoducten aangelegd. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden maken we het natuurnetwerk robuuster. Binnen dat robuuste natuurnetwerk maakt het programma ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Zo verbetert het programma de kwaliteit van de leefomgeving. De forse investeringen die de laatste jaren zijn gedaan in de natuur worden met projecten als Sortie 16 en Woonwijk Vliegbasis Soesterberg terugverdiend.

 

Cookie-instellingen