Concept beeldkwaliteitsplan Oude Tempel gereed

22-04-2021 1481 keer bekeken

PERSBERICHT - De afgelopen maanden is er inhoudelijk veel werk verzet voor het nieuwe natuur inclusieve woongebied Oude Tempel in Soesterberg.

Met inbreng van omwonenden en specialisten is inmiddels het concept beeldkwaliteitsplan - meer ruimte voor natuur, historische lanen en bosgevoel - gereed. In dit plan wordt meer ruimte gegeven aan natuur, de historische bomenlanen en het zo gewaardeerde bosgevoel. Het college van B&W presenteerde het concept beeldkwaliteitsplan op 22 maart aan de gemeenteraad en deelde het op 29 maart tijdens een online informatiebijeenkomst met omwonenden en andere geïnteresseerden.

Het concept beeldkwaliteitsplan voor het project Oude Tempel, dat onderdeel uitmaakt van het programma Hart van de Heuvelrug, gaat in op zowel de bebouwde en onbebouwde ruimte. Het plan zet in op minder gemotoriseerd verkeer en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het beoogt een duurzaam, klimaatbestendig en ecologisch modern woongebied te worden. Het concept beeldkwaliteitsplan biedt het ruimtelijk kader voor marktpartijen om met wellicht nog betere ideeën en oplossingen te komen die recht doen aan de bedoeling van de gewenste beeldkwaliteit.

Bij het tot stand komen van het concept beeldkwaliteitsplan werd de blik naar buiten gericht. Wat kunnen omwonenden meegeven om een beeldkwaliteit te schetsen die niet alleen past binnen alle geldende kaders, maar ook ingegeven is door persoonlijke aanbevelingen en ervaringen in en rondom Oude Tempel? Wat is het ideaalbeeld van specialisten als zij vrij mogen denken? Het leverde waardevolle inzichten voor het plan dat er nu ligt.

Inbreng van omwonenden
Gemeente Soest gaf omwonenden en andere geïnteresseerden optimaal de ruimte om op basis van alle beschikbare informatie inbreng te leveren voor de planuitwerking voor Oude Tempel. Uiteraard wel binnen de vooraf vastgestelde kaders en randvoorwaarden. De vier thema’s waarover zij meedachten waren natuur & ecologie, gebiedsfuncties, doelgroepen voor de te bouwen woningen en verkeer & parkeren.

Vanaf het begin van 2020 hebben hiervoor verschillende individuele gesprekken en meerdere online bijeenkomsten plaatsgevonden. Daarnaast was er voortdurend de mogelijkheid om inbreng te leveren via het online participatieplatform www.denkmeeover.nl/oudetempel. Alle geleverde inbreng en beschikbare informatie is terug te vinden op www.oudetempel.nl.

Inbreng vanuit rapportage Copijn
Daarnaast is een rapportage opgeleverd door Team Copijn over een ‘droom’ invulling van het woongebied Oude Tempel. De rapportage is opgesteld om te bekijken hoe het gebied ontwikkeld kan worden op de meest natuur inclusieve manier die volgens Team Copijn mogelijk is op deze plek in Soesterberg. 

Vervolgproces en procedures
Nu het concept beeldkwaliteitsplan gereed is, worden verdere stappen genomen om de ontwikkeling van Oude Tempel te gunnen aan een marktpartij. Uiteraard onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Pas als die uitspraak er is, weten we of het door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is. Deze uitspraak hopen we in het voorjaar van 2021 tegemoet te zien. Daarnaast bestaat ook het voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke ontheffing Wet Natuurbescherming.

Uiteindelijk beslist de Stuurgroep van het programma Hart van de Heuvelrug of het financiële kader overeenkomt met wat bestuurlijk is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de heuvelrug 2015.

Het college van B&W besloot deze week ook over de beantwoording van de door DSN gestelde artikel 46 vragen over de rapportage van Team Copijn (van begin 2021). Daarnaast stemde het college in met het publiceren en het aan de eiser toezenden van de ambtelijke conceptversie van de Bomen Effectanalyse van het Bureau Copijn (van 2019), in het kader van het WOB verzoek waarover de Rechtbank Midden Nederland onlangs uitspraak deed.

Meer informatie
Alle informatie over het nieuwe natuur inclusieve woongebied Oude Tempel in Soesterberg is te vinden op www.oudetempel.nl.

 

Cookie-instellingen