Woningbouwplan Landgoed Oude Tempel

11-03-2020 2548 keer bekeken

PERSBERICHT - Gemeente Soest werkt aan de plannen voor woningbouw op Landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Inmiddels is er helderheid over de status van de bosgroeiplaatsen in het gebied. De provincie heeft bevestigd dat woningbouw op deze locatie past binnen het provinciaal beleid.

De komende periode wordt het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in 2019. Het nieuwe bestemmingsplan wordt in mei 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna worden de plannen uitgewerkt, in samenwerking met belanghebbenden en geïnteresseerden. 

De afgelopen jaren ontstond weerstand tegen de plannen voor woningbouw in het bosgebied op Landgoed Oude Tempel. Het gebied is in 2016 door de gemeente aangekocht als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug om er woningen te bouwen. Het landgoed is vervolgens opengesteld voor publiek. De inwoners zijn het gaan gebruiken en zien graag dat het gebied behouden blijft. Een aantal belanghebbenden vond dat zij onvoldoende betrokken waren bij de planvorming. Zij besloten het bestemmingsplan aan te vechten bij de Raad van State. Hierdoor is veel reuring rond het project ontstaan. Projectleider Reinier Kalt van de gemeente Soest: “Dit betreuren wij, want wij geloven dat het gebied een goede mix van functies kan krijgen waarbij het groene karakter van het landgoed voorop blijft staan”. 

Samen met de samenleving
Verantwoordelijk wethouder Nermina Kundić is blij met de bevestiging dat de woningbouwplannen binnen het provinciale beleid passen. Wethouder Kundić: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat we tot een goed en bij de omgeving passend plan voor woningbouw kunnen komen, samen met geïnteresseerden en betrokken Soesterbergers. Zowel voor als na vaststelling van het bestemmingsplan blijven we met de samenleving in gesprek. En gaan we op zoek naar hoe we hun inbreng optimaal kunnen verwerken. Ik heb mij de afgelopen periode hard gemaakt voor behoud van meer groen en natuur in het plan en dat is gelukt. Hiermee is extra ruimte voor geïnteresseerden om mee te denken over bijvoorbeeld hoe wonen en bosbeleving optimaal gecombineerd kan worden – ook in de toekomst. Ook na de vaststelling van het bestemmingsplan, dat het juridisch ruimtelijk kader is, blijft voldoende ruimte voor inspraak en inbreng vanuit de samenleving”.

Of er woningen komen staat niet ter discussie. De woningnood in Nederland en in de regio is onverminderd hoog. Daarnaast  is er veel vraag naar woningen in Soesterberg. En heeft de gemeente Soest zich gecommitteerd aan de afspraken van het programma Hart van de Heuvelrug waarin deze planvorming reeds vele jaren is voorzien.

Actuele informatie
Wethouder Kundić: “De ervaringen uit het recente verleden leren dat het van belang is om zo snel mogelijk informatie te delen zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Daarvoor gaan we  themabijeenkomsten organiseren. Kansen voor natuurbehoud in de toekomstige woonwijk, het participatieproces en de cultuurhistorische waarden komen hierbij aan bod”.

Planning
De gemeente zet in op het realiseren van een ruim opgezette, natuurinclusieve wijk. In de periode tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan worden hierover gesprekken gevoerd met belanghebbenden en geïnteresseerden. Met hen wordt gesproken over zorgen, wensen en de wijze waarop zij betrokken willen worden in het vervolgproces. Daarnaast wordt de komende periode gewerkt aan het gereedmaken van het bestemmingsplan voor besluitvorming door de gemeenteraad. Het gaat om een gewijzigd bestemmingsplan.

Het gewijzigde bestemmingsplan schetst de nieuwe ruimtelijke kaders en uitgangspunten, waarbinnen de verdere uitwerking gaat plaatsvinden. De vervolgstap is het op detailniveau verder uitwerken van de plannen. Dat gebeurt samen met marktpartijen die de woningbouwplannen verder ontwikkelen en de woningen gaan realiseren.

Voorafgaand aan de start van de aanbestedingsprocedure (naar verwachting het voorjaar van 2021) worden inwoners op diverse momenten gevraagd  mee te denken over wat in de aanbestedingsprocedure kan worden meegegeven aan de ontwikkelende marktpartijen.

Cookie-instellingen