Wethouder in gesprek met omwonenden Oude Tempel

07-06-2019 1749 keer bekeken

PERSBERICHT Gemeente Soest - Juridisch huiswerk én zoeken naar oplossingen. Nadat de Raad van State op onderdelen aanpassing eiste van het bestemmingsplan voor de beoogde woningbouw bij Oude Tempel in Soesterberg heeft de gemeente uitgezocht wat er nu precies moet gebeuren.

Er is juridisch huiswerk en wethouder Nermina Kundic wil namens het college met omwonenden in gesprek. Doel van dat gesprek is uitzoeken of ze met doorgang van de woningbouw – daar is behoefte aan in Soesterberg - ook aan wensen en zorgen van omwonenden tegemoet kan komen. 

Verbeterpunten bestemmingsplan

De Raad van State oordeelde dat het bestemmingsplan niet helemaal goed is. De gemeente moet een aantal onderdelen in het plan verbeteren:

  1.     Beter vastleggen hoe de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand worden gehouden, versterkt en ontwikkeld. De gemeente wil die landschappelijke en cultuurhistorische waarden (zoals de oude sorties van de Wegh der Weegen en de monumentale bomenlaan) graag behouden. Maar om iedereen hiervoor rechtszekerheid te bieden, moet de gemeente dit beter vastleggen in de regels van het bestemmingsplan.
  2.     De gemeente moet ook duidelijker laten zien hoe de wegen in het nieuwe woongebied veilig worden aangesloten op de Oude Tempellaan. En Soest moet beter onderzoeken en aantonen dat de Oude Tempellaan de hoeveelheid verkeer in de toekomst aankan.
  3.     Aansluitend op het vorige punt moet de gemeente ook uitzoeken en aantonen dat de toename van verkeer geen ontoelaatbare hoeveelheid geluid veroorzaakt.

 

Gebied is volgens Raad van State wel geschikt voor woningbouw

Naast deze verbeterpunten gaf de Raad van State ook aan dat:

  •  er behoefte is aan woningbouw;
  •  het bosgebied achter Oude Tempel daarvoor een geschikte locatie is – de geplande woningbouw maakt volgens de Raad van State geen ontoelaatbare inbreuk op de natuur
  • het bestemmingsplan op alle andere onderdelen in orde is.

Bijeenkomst voor belanghebbenden

Er zijn veel zorgen en wensen over de plannen voor het landgoed achter Oude Tempel. De gemeente nodigt belanghebbenden daarom van harte uit voor een bijeenkomst op donderdag 27 juni om 19.30 in de Ceciliakapel, Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Wethouder Kundic wil graag persoonlijk in gesprek met mensen die zorgen en/of wensen hebben. “Tijdens een inloopbijeenkomst kunnen belanghebbenden in gesprek met mij en met de medewerkers die over verschillende onderwerpen gaan zoals verkeer, groen, cultuurhistorie en geluid. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat alle vragen aan bod komen en er genoeg aandacht is voor ieders persoonlijke situatie.”

Wel een gesprek, misschien niet voor iedereen een oplossing

Wethouder Kundic beseft goed dat de voorgenomen woningbouw voor sommige mensen een doorn in het oog is. “Hoewel ik graag met bewoners in gesprek ga over hun zorgen en wensen, kan ik niet garanderen dat we voor alles een oplossing hebben. We hebben al lang geleden afspraken gemaakt met de inwoners van Soesterberg over de groei van het dorp. Enerzijds om Soesterbergers zelf een woning te kunnen bieden. Maar ook om extra inwoners aan te trekken zodat er meer winkels komen en onderwijs, zorg en verenigingen kunnen blijven bestaan. Omdat de Raad van State bebouwing op deze plek goedkeurt en ook de gemeenteraad dat onlangs opnieuw heeft bevestigd, kan ik niet met mensen in gesprek over het afblazen van woningbouw op de locatie Oude Tempel. Maar wellicht kunnen we in de uitwerking van bijvoorbeeld de openbare ruimte er wel voor zorgen dat een wandeling maken of de hond uitlaten in de directe woonomgeving zo aangenaam mogelijk blijft.”

Wat gaat de gemeente nu doen met het bestemmingsplan?

Naast het gesprek met bewoners op 27 juni gaat Soest aan de slag met de verbeterpunten van de Raad van State. Dat betekent regels in het bestemmingsplan duidelijker formuleren en verkeers- en geluidsonderzoek doen. De uitkomsten daarvan moet worden verwerkt in het bestemmingsplan dat het college dit najaar hoopt voor te leggen aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad beoordeelt de Raad van State of alles in orde is. Mensen die eerder beroep hebben ingesteld bij de Raad  van State kunnen op dat moment ook hun mening kenbaar maken over het aangepaste bestemmingsplan.

 

  

 

Bijlage

 

Waarom wil de gemeente woningen bouwen

in het groen achter landgoed Oude Tempel?

 

Het college van Burgemeester en Wethouders weet dat er bewoners zijn die het groen achter landgoed Oude Tempel liever groen houden. Desondanks staat het college (net als een ruime meerderheid van de gemeenteraad) nog steeds achter woningbouw op de locatie Oude Tempel. Waarom is dat?

 

Soesterbergers willen meer voorzieningen

Bewoners uit Soesterberg geven al ruim 10 jaar aan dat ze behoefte hebben aan meer voorzieningen (zoals winkels en zorg). Een winkel of zorgaanbieder vestigt zich alleen ergens als er genoeg ‘klanten’ wonen. Daarom had Soesterberg niet alleen behoefte aan meer voorzieningen maar ook aan meer woningen. Woningen voor (jonge) Soesterbergers die een nieuwe huis zoeken en woningen om extra inwoners aan trekken van buiten het dorp. Daar hebben we samen met bewoners een plan voor gemaakt: het Masterplan Soesterberg. Dat Masterplan sluit goed aan bij de plannen van Hart van de Heuvelrug. 

Versnippering van natuur tegengaan

De afgelopen 100 jaar werd het steeds drukker en voller in midden Nederland. Meer bebouwing en meer wegen. Daardoor raakte de natuur versnipperd en kwamen planten en dieren in het gedrang.

De provincie Utrecht, gemeenten Zeist en Soest en het Utrechts Landschap roepen sinds 2004 die versnippering een halt toe met het programma Hart van de Heuvelrug. Door de aanleg van ecoducten en door bebouwing en natuur te herschikken, hebben deze partners op de Utrechtse Heuvelrug weer een groot, aaneengesloten natuurgebied gecreëerd waar flora en fauna bij gebaat zijn.

Het gebied bij Oude Tempel in onderdeel van de herschikking van bebouwing en natuur binnen Hart van de Heuvelrug. Op sommige plekken is er natuur bij gekomen terwijl op een paar locaties (zoals Oude Tempel) natuur ruimte maakt voor andere functies als wonen, werken, zorg en recreatie. Want ook daar is dringend behoefte aan. Bovendien zijn de opbrengsten daarvan nodig als financiële drager voor de natuurontwikkeling. 

Waarom Oude Tempel bebouwen?

Het natuurgebiedje achter landgoed Oude Tempel is klein en is (door woonwijken en wegen) gescheiden van de grote natuurgebieden. Dieren en planten hebben het beter in grote gebieden dan in kleine stukjes bos zoals bij Oude Tempel. Dat is één van de redenen waarom de locatie Oude Tempel is gekozen om te bebouwen in ruil voor nieuwe natuur die wél aansluit op de grote natuurgebieden.

Daarnaast is het grootste deel van de bomen bij Oude Tempel geplant als productiebos. Bomen die altijd al bedoeld waren om te kappen voor het hout. Uitzondering hierop is een bomenlaan met historisch karakter die midden door het gebied loopt. Voor zover deze bomen gezond zijn, blijven ze zeker staan als er woningen worden gebouwd. Deze historische bomen vormen de groene kapstok voor het hele plan en dat gaan we nu beter vastleggen in het bestemmingsplan.

Oude Tempel of Kamp van Zeist?

Er is een petitie gestart om het groen bij Oude Tempel te behouden en de nieuwe woningen te bouwen bij Kamp van Zeist. Kamp van Zeist maakt echter ook deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug – de bebouwing wordt op termijn gesloopt en dan wordt dit ook natuur die aansluit op de grote aaneengesloten natuurgebieden. De natuur is daardoor niet gebaat bij verschuiving van de woningbouw van Oude Tempel naar Kamp van Zeist. Daarnaast is het niet wenselijk om aan de andere kant van de snelweg een nieuwe woonwijk te bouwen die afgescheiden ligt van de dorpskern (de afgelopen jaren is juist veel geïnvesteerd om een barrière tussen twee delen van het dorp op te heffen met het overkluizen van een provinciale weg N237).

Hoe is het bestemmingsplan voor Oude Tempel tot stand gekomen?

Sinds 2005 werken we aan plannen voor woningbouw bij Kontakt der Kontinenten, achter Oude Tempel én een nieuwe sauna in het gebied. De sauna is inmiddels geopend en de bouw bij Kontakt der Kontinenten is in volle gang. De ontwikkeling van het terrein achter het landgoed Oude Tempel (dat grenst aan de Oude Tempellaan) is het sluitstuk van deze plannen.

Voor het gebied bij Oude Tempel is een uitgebreid planvormingsproces doorlopen. Met informatieavonden, brieven en artikelen in de gemeentelijke huis-aan-huis informatiekrant ‘Soesterberg In Uitvoering’. Begin 2017 hadden bewoners en andere belanghebbenden inspraak over het voorontwerp bestemmingsplan. Hun reacties hebben geleid tot aanpassingen aan het plan. Vervolgens konden mensen een zienswijzen indienen over het ontwerp bestemmingsplan. Ook toen is het plan weer bijgesteld op basis van de reacties. En toen de raad op 21 december 2017 het bestemmingsplan vaststelde, nam de raad daarbij ook nog enkele wensen van bewoners mee die tijdens de vergadering hadden ingesproken. Vervolgens zijn er zes beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Op 3 onderdelen was de raad van State het eens met de indieners van de beroepsschriften. De gemeente moet daar nu mee aan de slag. 

Begrip voor omwonenden maar bredere belangenafweging

Vanuit de gemeente hebben we begrip voor de impact die woningbouwplannen bij Oude Tempel hebben op de omgeving. Maar als we kijken naar de belangen van het voorzieningenniveau en de woningbehoefte in Soesterberg en de natuur in brede zin (niet alleen die op Oude Tempel), dan houdt het college van burgemeester en wethouders toch vast aan nieuwe woningen op de locatie Oude Tempel.

 

Cookie-instellingen